ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ

 

ΟΡΙΣΜΟΣ:Πρόκειται για την πιο σημαντική μορφή ανεργίας, γιατί αναφέρεται στο κατά πόσον μια οικονομία έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται σε νέες συνθήκες που προκύπτουν από τεχνολογικές μεταβολές ή τη διαθεσιμότητα παραγωγικών συντελεστών, πηγών ενέργειας, κλπ. Η ραγδαία εξέλιξη των τελευταίων ετών έχει επιφέρει μια σημαντική μεταβολή στις μεθόδους παραγωγής, η οποία συνεπάγεται μια διαρθρωτική ανισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση εργασίας, που έχει ως αποτέλεσμα ένα είδος εργασίας να ζητείται, ενώ η προσφορά αδυνατεί να προσφέρει τέτοιες ειδικότητες, και να μειώνεται η ζήτηση για άλλες κατηγορίες μηχανών. Και αυτή η διαρθρωτική μορφή της ανεργίας μπορεί να συμβεί όχι μόνο ανάμεσα σε διάφορα επαγγέλματα, αλλά και σε περιφέρειες μιας χώρας, όταν ζητείται   μια ορισμένη κατηγορία εργασίας, που δεν μπορεί να μετακινηθεί από άλλες περιοχές. Η μηχανοποίηση της παραγωγής, η χρήση νέων μεθόδων παραγωγής και η εισαγωγή της πληροφορικής έχει δημιουργήσει υψηλούς ρυθμούς ανεργίας σε παραδοσιακά επαγγέλματα.

 

Ορισμός: Ανεργία ορίζεται ως το πηλίκο των ανέργων μιας περιοχής προς το συνολικό εργατικό δυναμικό σε αυτήν. Εκφράζεται ως ποσοστό επί της εκατό του εργατικού δυναμικού της συγκεκριμένης περιοχής.