ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

index.html

ΟΡΙΣΜΟΣ:Ως παραγωγή ορίζεται κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα που σκοπεύει στη δημιουργία οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών που είναι χρήσιμα για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών , με τη συνδυασμένη ενέργεια των συντελεστών της παραγωγής.

   Από τον παραπάνω ορισμό της παραγωγής προκύπτει ότι ο όρος ‘’παραγωγή’’ δεν περιλαμβάνει μόνο την παραγωγή με την τεχνική μόνο του όρου σημασία, δηλαδή το μετασχηματισμό της πρώτης ύλης σε άλλα χρήσιμα αγαθά, αλλά κάθε οικονομική ανθρώπινη δραστηριότητα στο εμπόριο, τις μεταφορές, τις τράπεζες κλπ. ακόμα δε και όλες οι προσωπικές υπηρεσίες όπως του γιατρού, δικηγόρου, κλπ. είναι αντικείμενο της παραγωγής από οικονομική έννοια.

 

Κατά συνέπεια  στην έννοια της παραγωγής περιλαμβάνεται κάθε ανθρώπινη ενέργεια που αποβλέπει στην κάλυψη ανθρωπίνων αναγκών.

Η παραγωγή διακρίνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

  1)Πρωτογενής παραγωγή. Αυτή περιλαμβάνει τη γεωργία, την κτηνοτροφία,       το κυνήγι, κλπ.

   2)Δευτερογενής παραγωγή. Αυτή περιλαμβάνει τους κλάδους εκείνους που κατά κύριο λόγο αποτελούν τη μεταποίηση ή επεξεργασία των προϊόντων που προέρχονται από τη πρωτογενή παραγωγή.

   3)Τριτογενής παραγωγή. Αυτή περιλαμβάνει εκείνους τους κλάδους που αν και δεν παράγουν αγαθά η συμμετοχή τους όμως είναι απαραίτητη σε μια οργανωμένη παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.

  Το δεύτερο στοιχείο του ορισμού της παραγωγής είναι ότι για την παραγωγή η συνεργασία των συντελεστών της παραγωγής. Ο τρόπος που συνδυάζονται ορισμένες αναλογίες των παραγωγικών συντελεστών σε ορισμένο χρόνο λέγεται παραγωγική διαδικασία.