• Απόφαση Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Λαμίας
    σχετικά με το επίπεδο των σπουδών Φυσικοθεραπείας
    συννημμένα αρχεία της Απόφασης : Συν1, Συν2, Συν3, Συν4, Συν5, Συν6,