ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

 

Η διάκριση του εθνικού προϊόντος γίνεται με βάση:

  1. Τους κλάδους παραγωγής της οικονομίας, που δημιουργούν τα αγαθά και τις υπηρεσίες σε: γεωργικό, δασικό, προϊόν ορυχείων, προϊόν κατασκευών κ.λ.π.
  2. Τον τομέα της οικονομίας από τον οποίον προέρχεται, σε προϊόν του πρωτογενή, του δευτερογενή και του τριτογενή τομέα.
  3. Το είδος των αγαθών σε: καταναλωτικά , επενδυτικά  κ.λ.π αγαθά.
  4. Η σύνθεση του προϊόντος, οπότε έχουμε το:

         Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: η συνολική χρηματική αξία των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία, κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου.

         Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν: Είναι το προϊόν που παράγεται από ένα Έθνος. Άρα αν στο εγχώριο προϊόν της Ελλάδας προσθέσουμε το προϊόν των Ελλήνων της αλλοδαπής και αφαιρέσουμε το προϊόν των αλλοδαπών που ζουν στην Ελλάδα υπολογίζουμε το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Ελλάδας.

         Καθαρό εθνικό ή εγχώριο προϊόν: Προκύπτει από το ακαθάριστο εθνικό ή εγχώριο προϊόν αν αφαιρεθούν οι αποσβέσεις.

         Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές συντελεστών παραγωγής: Αποτελείται από τη συνολική αξία του παραγόμενου προϊόντος εντός της χώρας, εκτιμώμενου σε τιμές συντελεστών παραγωγής.

         Ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε τιμές συντελεστών παραγωγής: Περιλαμβάνει την τελική αξία του εγχώριου προϊόντος αυξημένη κατά το εισόδημα των ομογενών που ασχολούνται στην αλλοδαπή, μείον το εισόδημα των αλλοδαπών που διαμένουν στη χώρα.

         Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές: Προκύπτει αν στο αντίστοιχο εγχώριο προϊόν , σε τιμές συντελεστών παραγωγής, προστεθούν οι έμμεσοι φόροι και αφαιρεθούν οι επιδοτήσεις.

         Ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε αγοραίες τιμές: Προκύπτει αν στο αντίστοιχο εθνικό προϊόν , σε τιμές συντελεστών παραγωγής, προστεθούν οι έμμεσοι φόροι και αφαιρεθούν οι επιδοτήσεις.